ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Декларация за поверителност и защита на личните данни

Кои сме ние

„СУПЕР МЕНИДЖЪР“ ООД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 206560157, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1700, р-н Лозенец, ж.к. СТУДЕНТСКИ ГРАД, УЛ.ПРОФ. Д-Р ИВАН СТРАНСКИ № 7, тел. 0888 066 222, email: info@supermanager.bg, https://supermanager.bg/

Компетентен надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.
Седалището и адресът на управление на Комисията са: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” No 2.
Данни за кореспонденция с Комисията:
електронна поща: kzld@cpdp.bg;
интернет страница: www.cpdp.bg;
телефон: 02/91-53-518.

Лични данни, които се обработват

„СУПЕР МЕНИДЖЪР“ ООД обработва лични данни във връзка с предоставянето на услугите, които предлага. При комуникация с клиенти (в това число и потенциални такива) е възможно да се събират следните лични данни: име и фамилия, електронна поща, адрес и телефон. Възможно е също да обработваме записи на обаждания; електронни и хартиени писма; жалби; молби; оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме.

„СУПЕР МЕНИДЖЪР“ ООД не събира от клиентите си и не обработва ЕГН-та, номера на лични карти; както и чувствителни лични данни, които се отнасят до разкриване на расов или етнически произход, разкриване на политически, религиозни или философски убеждения и др.

Дружеството НЕ профилира лични данни. НЕ ги предоставя на трети страни, освен при законово основание за това.

Цели и правни основания за обработване на личните данни

„СУПЕР МЕНИДЖЪР“ ООД обработва лични данни законосъобразно, ограничено до целите на обработване и при сведено до минимум количество на събираните данни, при поверителност и подходящо ниво на сигурност. Дружеството може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на своите интереси пред съдебните институции и пред други държавни и общински органи.

„СУПЕР МЕНИДЖЪР“ ООД обработва лични данни за следните цели:
1. В изпълнение на задълженията по договор с Етажната собственост или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор.
2. В изпълнение на законови задължения във връзка с изпълнение на дейностите по предлаганите от дружеството услуги, основно на основание Закона за управление на етажна собственост и други.
3. Предоставяне на информация за субекта и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган.

Данните за контакт могат да бъдат използвани от нашия екип и с маркетингови цели. Имейл адресът, който ни предоставяте с изпращане на запитване като потребител на нашата услуга, може да бъде използван за целите на директния маркетинг, в който случай правните основания за обработката биха представлявали легитимен интерес съгласно чл. 6, ал. 1, буква “е” на Общия регламент. Такива случаи могат да са: предоставяне на информация за нови продукти и услуги, към които бихте могли да проявите интерес; промотиране и маркетиране допълнителни стоки, услуги и/или  специални оферти от нас. Ние изготвяме бюлетин, който е съобразен с търсенията на нашите потребители, и е възможно да сте таргетирани, като лице, за което представлява интерес селектираната в бюлетина информация,  и същият да Ви бъде изпратен по имейл. 

Категории трети лица, получатели на лични данни

В съответствие с изискванията на Регламент ЕС 2016/679 „СУПЕР МЕНИДЖЪР“ ООД има право да разкрива лични данни, които обработва, на следните категории получатели:

 • На физически лица, за които се отнасят данните;
 • На компетентни държавни органи при запитване/искане/проверка от тяхна страна.

Дружеството НЕ предоставя лични данни по системите си за разплащане, тъй като те нарочно не са обвързани с лични данни!

Субектът на лични данни може собственоръчно да предоставя лични данни на трета страна във връзка с разплащания по услуги, в съответствие с политиките на съответните дружества, предлагащи платежни услуги, като банкови институции, „Изипей“ АД, „ИПЕЙ“ АД и др. Подаваната информация от страна на „СУПЕР МЕНИДЖЪР“ ООД към съответните дружества се изчерпва с клиентския номер и прилежащите му адрес, размер и основание на задълженията, във връзка с изпълнявани услуги по договори с Етажни собствености или други лица.

Срок за съхранение на лични данни

Личните данни се съхраняват само за периода, за който са необходими, за да се изпълнят целите, за които са събрани, включително и за да се спазят законовите изисквания.

При прекратяване на основанието за събиране на данни, те веднага се изтриват, независимо дали основанието е отпаднало по силата на прекратяване на договор или на друго основание за конкретен субект, като промяна на адреса му и други.

Деактивиране и изтриване на “бисквитки”

Браузърът Ви позволява да изтриете всички “бисквитки” по всяко време. За да направите това, моля, обърнете се към помощните функции на Вашия браузър. Това може да доведе до това отделни функции на уеб-страницата ни вече да не бъдат достъпни за Вас.

Обработка на личните Ви данни чрез бисквитки

Възможно е да събираме Ваши лични данни посредством бисквитки, за което може да се информирате в страницата Политика за „бисквитки“.

Освен това когато използвате уебсайта, информацията се събира автоматично, като част от нея може да са и данни като езикови настройки, IP адрес, настройки на устройството, операционна система на устройството, време на използване, заявен URL адрес и др.

С използването на Интернет страницата Получателят се съгласява изрично, че „СУПЕР МЕНИДЖЪР“ ООД има право да обработва личните му данни съгласно настоящите Общи условия достъпни на

Основание за обработка на Вашите данни

Легитимен /законен/ интерес

Съхраняваме информацията, въведена от Вас в акаунта Ви, или в изпратена през нашия сайт заявка, с цел да Ви съдействаме. Налице е легитимен интерес при използване на тази информация за бъдещи маркетингови кампании с цел да ви уведомяваме за оферти и възможности, които да са полезни за Вас. 

 По повод изпълнение на договор

Събираме Вашите лични данни при доставяне на услугата си, като обработваме Вашата платежна информация, за да можем да потвърдим, че сте извършили плащане.  Освен това с цел изпълнение на задълженията ни към вас, при необходимост може да прехвърлим вашите лични данни на трети лица, примерно куриерски фирми,  банки, доставчици на платежни услуги и др., които обработват платежни документи. Ако получателите на вашите данни са извън ЕС, ние предоставяме гаранции, че данните ви се обработват с дължимата грижа, като инкорпорираме клаузи в договорите с доставчиците на съответните услуги. 

 Съгласие

Ако сте се абонирали за нашият бюлетин, необходимите лични данни ще бъдат обработвани въз основа на Вашето съгласие, което можете да оттеглите по всяко време, като напишете кратко писмо дo info@supermanager.bg. 

Мерки за сигурност и защита на личните данни

„СУПЕР МЕНИДЖЪР“ ООД предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно действащото законодателство в Република България, включително Закона за защита на личните данни.

Какви са правата на субектите на лични данни

 • Право на достъп;
 • Право на коригиране на неточни или непълни данни;
 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на ограничение на обработването;
 • Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.
 • Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.
 • Право на жалба до надзорния орган.

За да упражните правата си, можете да се свържете с нас, с писмено искане на info@supermanager.bg или да изпратите писмено искане на адреса и седалището на управелние на „СУПЕР МЕНИДЖЪР“ ООД, гр. София, п.к. 1700, р-н Лозенец, ж.к. СТУДЕНТСКИ ГРАД, УЛ.ПРОФ. Д-Р ИВАН СТРАНСКИ № 7

Последна актуализация: 14.10.2021 г.

Scroll to Top
Scroll to Top