Общи условия за ползване

С настоящите условия за ползване се уреждат отношенията между „СУПЕР МЕНИДЖЪР“ ООД, от една страна като администратор на уебсайта www. supermanager.bg (Сайта), и неговите Посетители, от друга страна. 

При зареждане на Сайта Посетителят се изразява съгласието си да се запознае и спазва настоящите Общи условия и всички части към тях. 

Предмет         

Чрез Сайта ние предоставяме на Посетителите неговото ползване при добросъвестно, стриктно и осмислено спазване на правилата и изискванията на настоящите общи условия.

Предоставянето на услугите не обхваща осигуряване на компютърно и/или друго клиентско оборудване и свързаност към Интернет, необходими за осъществяване на достъп до Сайта.

Функции

1. Обхват

Сайтът е създаден и достъпен за неограничен кръг Посетители, без наличие на какъвто и да било дискриминационен признак.

2. Цел

Чрез нашия Сайт ние целим две неща: 

1) да споделим с какво се занимаваме и какви услуги за професионален домоуправител предлагаме;

2) да дадем информация как Посетителите могат да се свържат с нас, да направят запитване за услуга или за своите права и начина на упражняването им. 

3. Споразумение

С приемането на тези Общи условия Посетителят приема да общуваме посредством електронна поща, като всяко писмо може да съставлява и изявление с правно значение. В тази връзка, изпращаните помежду ни съобщения (включително тези през електронна поща) съставляват електронни изявления.

4. Права и задължения 

Посетителят има право да достъпва в реално време Сайта. Правото на достъп не включва правото да се копира или възпроизвежда информация, както и да се използват защитени обекти на интелектуална или индустриална собственост.

5. Социални мрежи

На Сайта ние можем да поставим връзка към наши страници в социални мрежи (Facebook, LinkedIn и др.). Последните са трети лица, които най-вероятно инсталират “бисквитки” на Вашите устройства.

Изменение

Ние можем винаги и без предварително предупреждение да променяме нашите Общи условия за ползване. Ще публикуваме измененията на видно и достъпно място на Сайта и те ще се прилагат за напред. 

Спорове

Ако нещо се обърка, Ние и Посетителят приемаме да общуваме в дух на добра воля и разбирателство. 

Ако горното не даде задоволителен резултат, то споровете ще се решават от компетентния български съд. Ще се прилагат правилата на българското право, освен ако не е приложимо друго право съгласно актуалните международните правила. 

Данни за контакт

„СУПЕР МЕНИДЖЪР“ ООД

ЕИК 206560157

гр. София, п.к. 1700, р-н Лозенец, ж.к. СТУДЕНТСКИ ГРАД, УЛ.ПРОФ. Д-Р ИВАН СТРАНСКИ № 7,

тел. 0888 066 222

email: info@supermanager.bg

www.supermanager.bg

Scroll to Top
Scroll to Top