ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА

ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА

Отразенаденоминациятаот05.07.1999г.
Обн.ДВ.бр.92от 16 Ноември1951г.,изм.ДВ.бр.12от 11 Февруари1958г.,
изм.ДВ.бр.90от 8 Ноември1960г.,изм.ДВ.бр.99от 20 Декември1963г.,изм.ДВ.
бр.26от30 Март1973г.,изм.ДВ.бр.27от3 Април1973г.,изм.ДВ.бр.54от12
Юли1974г.,изм.ДВ.бр.87от8 Ноември1974г.,изм.ДВ.бр.55от 14 Юли1978г.,
изм.ДВ.бр.36от 8 Май1979г.,изм.ДВ.бр.19от 8 Март1985г.,изм.ДВ.бр.14от
19 Февруари1988г.,изм.ДВ.бр.91от 2 Декември1988г.,изм.ДВ.бр.38от 19 Май
1989г.,изм.ДВ.бр.31от 17 Април1990г.,изм.ДВ.бр.77от 17 Септември1991г.,
изм.ДВ.бр.33от 19 Април1996г.,изм.ДВ.бр.100от 31 Октомври1997г.,изм.ДВ.
бр.90от 15 Октомври1999г.,изм.ДВ.бр.34от 25 Април2000г.,изм.ДВ.бр.59от
21 Юли2000г.,изм.ДВ.бр.32от 12 Април2005г.,изм.ДВ.бр.46от 6 Юни2006г.,
изм.ДВ.бр.105от 22 Декември2006г.,изм.ДВ.бр.24от 20 Март2007г.,изм.ДВ.
бр.59от 20 Юли2007г.,изм.ДВ.бр.113от 28 Декември2007г.,изм.ДВ.бр.54от
13 Юни2008г.,изм.ДВ.бр.109от 23 Декември2008г.,изм.ДВ.бр.6от 23 Януари
2009г.,изм.ДВ.бр.100от21 Декември2010г.,изм.ДВ.бр.57от26 Юли2011г.,
изм.ДВ.бр.105от 29 Декември2011г.,изм.идоп.ДВ.бр.107от 24 Декември
2014г.,изм.ДВ.бр.7от19Януари2018г.,доп.ДВ.бр.18от28Февруари2020г.


Чл.1. (Изм.- ДВ,бр.31 от1990 г.)Тозизаконуреждасобствеността,другитевещни
праваитяхнотопридобиване,изгубванеизащита,кактоивладениетоивписванията.


Чл.2. (Изм.- ДВ,бр.31 от1990 г.)Собственосттапринадлежинадържавата,на
общините,накооперациитеидругиюридическилицаинаграждани.
(Изм.- ДВ,бр.33 от1996 г.)Всичкивидовесобственостсеползуватседнакви
възможностизаразвитиеизакрила.
I.ДЪРЖАВНАИОБЩИНСКАСОБСТВЕНОСТ


Чл.3.(Отм.-ДВ,бр.31от1990г.)


Чл.4.(Отм.-ДВ,бр.31от1990г.)


Чл.5.(Отм.-ДВ,бр.31от1990г.)


Чл. 6. (Изм. – ДВ,бр. 31 от 1990 г.,изм. – ДВ,бр. 77 от 1991 г.,изм. – ДВ,бр. 33 от 1996
г.)Собственосттанадържаватаинаобщинитеепубличнаичастна.


Чл. 7. (Изм.- ДВ,бр. 31 от 1990 г.,изм.- ДВ,бр. 33 от 1996 г.)Режимътнаобектитена
държавнатаинаобщинскатасобственостсеопределясотделнизакони.


Чл.8.(Изм.-ДВ,бр.31от1990г.,отм.-ДВ,бр.33от1996г.)


Чл.9.(Отм.-ДВ,бр.91от1988г.)


Чл.10.(Отм.-ДВ,бр.91от1988г.)


Чл.11.(Отм.-ДВ,бр.91от1988г.)


Чл.12.(Отм.-ДВ,бр.31от1990г.)


Чл.13.(Отм.-ДВ,бр.33от1996г.)


Чл.14.(Отм.-ДВ,бр.33от1996г.)


Чл.15.(Отм.-ДВ,бр.33от1996г.)


Чл.15а.(Нов – ДВ,бр. 87 от 1974 г.,доп. – ДВ,бр. 31 от 1990 г.,отм. – ДВ,бр. 33 от 1996
г.)
Чл.15б.(Нов-ДВ,бр.87от1974г.,отм.-ДВ,бр.33от1996г.)


Чл.15в.(Нов – ДВ,бр. 87 от 1974 г.,доп. – ДВ,бр. 31 от 1990 г.,отм. – ДВ,бр. 33 от 1996
г.)
Чл.15г.(Нов-ДВ,бр.87от1974г.,отм.-ДВ,бр.33от1996г.)


Чл.15д.(Нов – ДВ,бр. 87 от 1974 г.,изм. – ДВ,бр. 91 от 1988 г.,доп. – дв,бр. 31 от 1990
г.,отм.-ДВ,бр.33от1996г.)


Чл.16.(Отм.-ДВ,бр.33от1996г.)


Чл.17.(Отм.-ДВ,бр.33от1996г.)


Чл. 18. (Изм.- ДВ,бр. 33 от 1996 г.,изм.- ДВ,бр. 32 от 2005 г.)Договорите,скоитосе
извършват придобиването и разпореждането с имоти – частна държавна или общинска
собственост,сесключватвписменаформаисевписватпоразпорежданенасъдиятапо
вписваниятапоместонахождениетонаимота.Нотариалнаформанеенеобходима.


Чл. 19. (Доп. – ДВ,бр. 31 от 1990 г.)Правотонасобственоствърхудържавнииобщински
недвижимиимотиможедасеустановяваисдокумент,издаденвъзоснованакнигите,коитосе
водятзатезиимоти.
Чл.20.(Отм.-ДВ,бр.33от1996г.)


Чл.20а.(Отм.-ДВ,бр.31от1990г.)


Чл.21.(Отм.-ДВ,бр.33от1996г.)


Чл.22.(Отм.-ДВ,бр.31от1990г.)


Чл.23.(Отм.-ДВ,бр.31от1990г.)


Чл.24.(Отм.-ДВ,бр.31от1990г.)


Чл.25.(Изм.-ДВ,бр.31от1990г.,отм.-ДВ,бр.33от1996г.)


Чл.26.(Отм.-ДВ,бр.31от1990г.)


Чл.27.(Отм.-ДВ,бр.31от1990г.)


II.ЧАСТНАСОБСТВЕНОСТ(ЗАГЛ.ИЗМ.-ДВ,БР.31ОТ1990Г.)
Чл.28. (Изм.- ДВ,бр.31 от1990 г.,изм.- ДВ,бр.33 от1996 г.)Собственостна


физическииюридическилицамогатдабъдатвсичкивещисизключениенатези,коитосъгласно
КонституциятанаРепубликаБългариясаизключителнадържавнасобственостилипосилатана
законасапубличнадържавнаилиобщинскасобственост.
Съсзаконможедасезабранипритежаванетоотфизическиилиюридическилицана
имотиивещи,свързанисдейности,закоитоеустановендържавенмонопол.


Чл. 29. (Изм. – ДВ,бр. 26 от 1973 г.,изм. – ДВ,бр. 31 от 1990 г.,изм. – ДВ,бр. 33 от 1996
г.,изм.- ДВ,бр.24 от2007 г.)Чужденцииличуждестранниюридическилицамогатда
придобиват право на собственост върху земя при условията на международен договор,
ратифициранпореданачл.22, ал.2 отКонституциятанаРепубликаБългария,обнародвани
влязълвсила,ачужденците-ипринаследяванепозакон.
Гражданинадържавите- членкинаЕвропейскиясъюз,илинадържавите- странипо
СпоразумениетозаЕвропейскотоикономическопространство,могатдапридобиватправона
собственоствърхуземяприспазваненаизискванията,установенисъсзакон,всъответствиес
условиятанаДоговоразаприсъединяваненаРепубликаБългариякъмЕвропейскиясъюз.
Юридическилицаотдържавите- членкинаЕвропейскиясъюз,илиотдържавите- странипоСпоразумениетозаЕвропейскотоикономическопространство,могатдапридобиват
правонасобственоствърхуземяпореданаал.2.
Чужденциичуждестранниюридическилицамогатдапридобиватправонасобственост
върхусградииограниченивещниправавърхунедвижимимотвстраната,освенакосъсзаконе
установенодруго.
Чуждадържаваилимеждуправителственаорганизацияможедапридобиваправона
собственоствърхуземя,сградииограниченивещниправавърхунедвижимимотвстранатавъз
основанамеждународендоговор,назаконилиактнаМинистерскиясъвет.
Чуждадържаванеможедапридобиваправонасобственоствърхунедвижимимотв
странатапонаследство.


Чл.29а.(Нов- ДВ,бр.24 от2007 г.)Лицатапочл.29, ал.2, коитонепребивават
постоянновРепубликаБългария,могатдапридобиватземязавторижилищенимотслед
изтичанетонасрока,определенприусловиятанаДоговоразаприсъединяваненаРепублика
БългариякъмЕвропейскиясъюз.
III.СЪСОБСТВЕНОСТ


Чл. 30. (Ал. 1, изм. – ДВ,бр. 31 от 1990 г.)Правотонасобственостможедапринадлежии
общонадвеилиповечелица-държавата,общинитеидругиюридическиилифизическилица.
Частитенасъсобственицитесесчитатравнидодоказваненапротивното.
Всекисъсобственикучаствувавползитеитежеститенаобщатавещсъразмерносчастта
си.


Чл.31. Всекисъсобственикможедасислужисобщатавещ съобразнонейното
предназначениеипоначинданепречинадругитесъсобственицидасислужатснеяспоред
праватаим.
Когатообщатавещ сеизползуваличносамоотнякоиотсъсобствениците,тедължат
обезщетениенаостаналитезаползата,откоятосалишени,отденянаписменотопоискване.


Чл.32. Общатавещсеизползуваиуправлявасъгласнорешениетонасъсобствениците,
притежаващиповечеотполовинатаотобщатавещ.
Аконеможедасеобразувамнозинствоилиакорешениетонамнозинствотоевредноза
общатавещ,районниятсъд,поисканенакойтоидаеотсъсобствениците,решававъпроса,взема
необходимитемеркииакоенужно,назначавауправителнаобщатавещ.


Чл. 33. Съсобственикътможедапродадесвоятачастотнедвижимияимотнатретолице
самоследкатопредставипреднотариусаписменидоказателства,чеепредложилнадругите
съсобственицидакупяттазичастприсъщитеусловияидекларираписменопреднего,ченикой
оттяхнееприелтовапредложение.
Акодекларациятапопредходнатаалинеяенеистинскаилиакотретотолицекупичастта
насъсобственикаприусловия,уговоренипривидновъввреданаостаналитесъсобственици,
заинтересованиятсъсобственикможедаизкупитазичастпридействителноуговоренитеусловия.
Искъттрябвадасепредявивдвумесеченсрокотпродажбата.
Акосъсобственикътнеплатидължиматапорадиизкупуванетосумавмесеченсрокот
влизанетонарешениетовсила,товарешениесесчитаобезсиленопоправо.


Чл. 34. Всекисъсобственикможе,въпрекипротивнауговорка,даискаделбанаобщата
вещ,освен акозаконътразпореждадруго,или акотоваенесъвместимосестествотои
предназначениетонавещта.
Разпоредбитезаделбананаследствоважатсъответноизаделбанасъсобственимот.
Искътзаделбанесепогасявасдавност.


Чл.35. (Ал.1, изм.- ДВ,бр.33 от1996 г.)Доброволнатаделбанадвижимивещина
стойностнад50 лв.,кактоинанедвижимиимотитрябвадабъдеизвършенаписменос
нотариалнозаверениподписи.
Когато в делбата участвуват недееспособни или отсъствуващи, необходимо е
предварителноразрешениенарайонниясъд.
(Ал.3,отм.-ДВ,бр.31от1990г.)


Чл.36. (Изм.- Изв.,бр.12 от1958 г.,ДВ,бр.87 от1974 г.ибр.31 от1990 г.)
Съсобственосттанадържаватаилинаобщинатаможедабъдепрекратенаосвенчрезделбаичрез
продажбаначасттанадържаватаилинаобщината,чрезотстъпваненасъсобственицитенадруг
равностоенимотиличрезоткупуваненатяхнатачастприусловияипоред,определениот
Министерскиясъвет.
IV.ЕТАЖНАСОБСТВЕНОСТ


Чл. 37. (Изм. – ДВ,бр. 31 от 1990 г.)Етажииличастиотетажи,заедноспридаденитекъм
тяхпомещениявтаванаилизимника,могатдапринадлежатнаотделнисобственици – държавата,
общинитеидругиюридическиилифизическилица.


Чл.38. Присгради,вкоитоетажииличастиотетажипринадлежатнаразлични
собственици,общинавсичкисобственицисаземята,върхукоятоепостроенасградата,дворът,
основите,външнитестени,вътрешнитеразделителнистенимеждуотделнитечасти,вътрешните
носещистени,колоните,трегерите,плочите,гредоредите,стълбите,площадките,покривите,
стенитемеждутаванскитеиизбенитепомещениянаотделнитесобственици,комините,външните
входнивратинасградатаивратитекъмобщитаванскииизбенипомещения,главнителиниина
всички видове инсталации и централните им уредби,асансьорите,водосточните тръби,
жилищетонапортиераивсичкодруго,коетопоестествотосиилипопредназначениеслужиза
общоползуване.
Можедасеуговоричаститенасградата,коитообслужватсамонякоиототделно
притежаванитеетажииличастиотетажи,дабъдатобщисамоналицата,чиитопомещения
обслужват.
Общитечастинеможедаседелят.


Чл.39.Съсобственицитемогатдасиподелятобщатасградапоетажииличастиотетажи.
Посъщияначинможедасеразделиобщатасградаипосъдебенред,акоотделнитеетажи
иличастиотетажимогатдасеизползуватсамостоятелнобеззначителнипреустройстваибез
неудобствапо-големиотобикновените.


Чл.40. Дяловете на отделните собственици в общите части са съразмерни на
съотношениетомеждустойноститенаотделнитепомещения,коитотепритежават,изчисленипри
учредяванетонаетажнатасобственост.По-късниизменениявотделнитепомещениянесе
отразяватвърхуразмеранадяловете.
Принадстрояваненасградаветажнасобственостсобственицитенанадстроенитеетажи
иличастиотетажипридобиват,срещузаплащане,собственосттаивърхувсичкиобщичастина
сградата,включителноивърхуземята.Дяловетенавсичкисъсобственицивобщитечастисе
определятсъобразносъотношениетомеждустойноститенаотделнитепомещенияповремена
завършванетонастроежа.
Когатособственикътнаетажиличастотетажпрехвърлиотделначастотсвояимотна
друголице,часттанаприобретателяинаотчуждителявобщитечастинасградатасеопределяот
съотношението между стойностите на прехвърлената и запазената част по време на
прехвърлянето.Същотоправилосеприлагаиприделба.


Чл. 41. Всекисобственик,съразмерносделасивобщитечасти,едлъжендаучаствував
разноските,необходимизаподдържанетоилизавъзстановяванетоим,ивполезнитеразноски,за
извършваненакоитоевзеторешениеотобщотосъбрание.


Чл.42.(Изм.-ДВ,бр.6от2009г.,всилаот01.05.2009г.,отм.-ДВ,бр.57от2011г.)


Чл.43.(Изм.-ДВ,бр.6от2009г.,всилаот01.05.2009г.,отм.-ДВ,бр.57от2011г.)


Чл.44.(Отм.-ДВ,бр.57от2011г.)


Чл. 45. (Доп. – ДВ,бр. 6 от 2009 г.,всилаот 01.05.2009 г.)Собственикътнаетажилина
частотетажсеизваждаотсградатапорешениенаобщотосъбраниезасрокдотригодини:
а)акоизползуваилидопускадасеизползуватнеговитепомещенияпоначин,който
излагасградатанаопасностотпожарилиотзначителниповреди,и
б)(изм. – ДВ,бр. 33 от 1996 г.)акосистематическинарушаваправилникаилирешенията
наобщотосъбраниезавътрешнияредвсградатаилидобритенрави.
Общотосъбраниеможедавземерешениезаизважданесамоследкатособственикъте
билпредупреденписменоотуправителя,чещебъдеизваденотимотаиакоиследтова
предупреждениенеепрекратилнарушението.


Чл. 46. (Изм. – ДВ,бр. 59 от 2007 г.,всилаот 01.03.2008 г.,изм. – ДВ,бр. 6 от 2009 г.,в
силаот 01.05.2009 г.)Собственикътможедаискаотрайонниясъдотмянанарешениетона
общотосъбраниезаизважданетопореда,установенвотделензакон.
Възоснованавлязлотовсиларешениенаобщотосъбраниепочл.45 управителятили
председателятнауправителниясъветможедапоискаиздаваненазаповедзаизпълнениепочл.
410,ал.1отГражданскияпроцесуаленкодекс.


Чл.47.(Отм.-ДВ,бр.57от2011г.)


Чл.48.(Отм.-ДВ,бр.55от1978г.)


Чл. 49. (Изм. – ДВ,бр. 33 от 1996 г.,изм. – ДВ,бр. 90 от 1999 г.,отм. – ДВ,бр. 6 от 2009 г.,
всилаот01.05.2009г.)


V.ОГРАНИЧЕНИЯНАСОБСТВЕНОСТТА


Чл.50. Собственикътнанедвижимимотнеможедаизвършватакивадействиявсвоя
имот,скоитосесъздаватпречкизаизползуванетонасъседнияимотпо-големиотобикновените.


Чл.51. Когатозаизвършванетонаработивединнедвижимимотенеобходимодасе
влезевдругимот,собственикътнатозиимотедлъжендададедостъпзатова.


Чл. 52. (Изм. – ДВ,бр. 54 от 1974 г.,изм. – ДВ,бр. 36 от 1979 г.,изм. – ДВ,бр. 33 от 1996
г.)Несепозволявадасепосаждатдърветадоимотанасъседанапо-малкоразстояниеот 3 метра
зависокитедървета,1,5 метразасреднитеи1 метързаниските.Съседътможедаиска
разрешениеоткметанаобщината,районаиликметствотодабъдатотсечениклонитена
дърветата,коитосепростиратнаднеговияимот,икорените,коитопреминаватвнеговияимот.
Посъщияредтойможедаискадабъдатпреместенидърветата,коитосапосаденинапо-близки
разстоянияотпосоченитепо-горе.


Чл. 53. Ограничениятанасобственосттасогледнаблагоустройственииздравницелисе
уреждатсотделнизакони.


Чл. 54. СрешениенаМинистерскиясъветмогатдасевъзлагатзадължениявъввръзкас
притежаванетоилистопанисванетонаимота.


VI.ВЕЩНИПРАВАВЪРХУЧУЖДАВЕЩ


Чл. 55. Вещниправавърхучуждавещ,доколкототесапредвиденивзаконите,могатда
сепридобиватилиучредяватсправнасделка,подавностилиподругиначини,определенив
закона.


1.ПРАВОНАПОЛЗУВАНЕ


Чл. 56. Правотонаползуваневключваправотодасеизползувавещтасъгласнонейното
предназначениеиправотодасеполучаватдобивиотнеябезтядасепроменясъществено.
Ползувателятнеможедаотчуждавасвоетоправо.


Чл.57. Ползувателят е длъжен да плаща разноските,свързани с ползуването,
включителноданъцитеидругитетакси,даподдържавещтавсъстоянието,вкоетояеприел,ида
явърненасобственикаследпрекратяваненаправотонаползуване.
Припредаваненаимотасесъставяопис.Прилипсанаописпредполагасе,додоказване
напротивното,чеимотътепредаденвдобросъстояние.
Ползувателятнеотговарязаовехтяванетоиизхабяванетонавещта,коитоседължатна
обикновенатаупотреба.
Тойедлъжендазастраховавещтавползанасобственикаидаплащапремиитеза
застраховката,аконеепостановеноилиуговоренодруго.


Чл. 58. Ползувателятедлъжендасъобщаванасобствениказавсякопосегателствовърху
собствеността.


Чл.59. Правотонаползуванесепогасявасъссмърттанаползувателя,акотонее
учреденозапо-кратъксрок.
Правото на ползуване,учредено в полза на юридическо лице,се погасява с
прекратяванетому,аконееустановенпо-кратъксрок.
Правотонаползуванесепогасяваиспогиванетонавещта,асъщоиаконесеупражнява
впродължениена5години.


Чл. 60. Сключенитеотползувателядоговоризанаемнаполскиимотиоставатвсиладо
краянатекущатастопанскагодина,акоправотонаползуванесепрекратипредитова.


Чл.61. Собственикътможедаискаотсъдадапрекратиправотонаползуване,ако
ползувателят,въпрекиотправенотомупредупреждение,продължавадасислужисвещтапо
начин,койтозастрашавасъщатасразрушаванеилисъсзначителноповреждане,аконарушава
своитесъщественизадълженияилиакосъщественопроменявещта.


Чл.62. (Изм.- ДВ,бр.31 от 1990 г.,изм.- ДВ,бр.33 от 1996 г.)Относноправотона
ползуваневърхудържавенилиобщинскиимотсеприлагатразпоредбитенатозираздел,освен
аковзакониливактзаучредяваненатоваправоепредвиденодруго.


2.СОБСТВЕНОСТВЪРХУПОСТРОЙКА


Чл.63. Собственикътможедаотстъпинадруголицеправотодапостроисградавърху
неговатаземя,катостанесобственикнапостройката.
Същотакасобственикътназемятаможедапрехвърлиотделноотземятасобствеността
върхувечесъществуващатапостройка.
Собственоствърхупостройка,отделноотземятаподнея,можедасесъздадеичрез
доброволнаделба.


Чл. 64. Собственикътнапостройкатаможедасеползуваотземятасамодоколкототовае
необходимозаизползуванетонапостройкатаспореднейнотопредназначение,освенаковакта,с
койтомуеотстъпеноправото,епостановенодруго.


Чл.65. Когатоправотонасобственоствърхупостройкатаеустановеносъссрок,след
изтичанетонасрокасобственосттавърхусградатапреминавабезвъзмездновърхусобственикана
земята.


Чл.66. Собственикътнапостройкатаможедаяпродаденатретолицеприсъответно
приложениеразпоредбитеначл.33.


(Ал.2 нова- ДВ,бр.33 от 1996 г.)Правотонастроежнесепогасява,акопостройката
иличастотнеяпогине,освенаковактазаучредяванетоепредвиденодруго.
(Ал. 3 нова – ДВ,бр. 33 от 1996 г.)Предметнаправотонастроежможедабъдеистроеж
подповърхносттаназемята.
(Ал.4 нова- ДВ,бр.33 от 1996 г.)Правонанадстрояванеиправонапристрояванесе
учредявазанадстрояване,съответнопристрояваненасъществуващасграда.


Чл. 67. Правотодасепостроисградавърхучуждаземя(чл. 63, ал. 1) сепогасявавполза
насобствениканаземятаподавност,аконесеупражнивпродължениена5години.
(Ал. 2, нова – ДВ,бр. 87 от 1974 г.,изм. – ДВ,бр. 91 от 1988 г.,изм. – ДВ,бр. 31 от 1990 г.,
отм.-ДВ,бр.33от1996г.)
VII.ВЛАДЕНИЕ


Чл.68. Владениетоеупражняваненафактическавластвърхувещ,коятовладелецът
държи,личноиличрездругиго,катосвоя.
Държанетоеупражняваненафактическавластвърхувещ,коятолицетонедържикато
своя.


Чл. 69. Предполагасе,чевладелецътдърживещтакатосвоя,докатонеседокаже,чея
държизадругиго.


Чл. 70. Владелецътедобросъвестен,когатовладеевещтанаправнооснование,годнода
гонаправисобственик,бездазнае,чеправодателятмунеесобственикиличепредписанатаот
законаформаебилаопорочена.Достатъчноедобросъвестносттадаесъществувалапри
възникваненаправнотооснование.
Добросъвестносттасепредполагадодоказваненапротивното.
Когатовладениетоепредаденовъзоснованапредварителендоговор,сключенсъс
собствениканаимота,владелецътимаправатапочл.71и72.


Чл. 71. Добросъвестниятвладелецсеползуваотвещтаиполучавадобивите,коитотяе
дала,допредявяванетонаисказавръщанетоѝ.


Чл.72. Добросъвестниятвладелецможедаисказаподобренията,коитоенаправил,
сумата,скоятосееувеличиластойносттанавещтавследствиенатезиподобрения.Това
увеличениесеопределякъмденянапостановяванесъдебноторешение.
Тойможедаискадамусезаплатятнеобходимитеразноски,коитоенаправилза
запазваненавещта.
Дозаплащаненаподобрениятаинаразноскитетойимаправодазадърживещта.


Чл. 73. Недобросъвестниятвладелецдължинасобственикадобивите,коитоеполучили
коитоемогълдаполучи,кактоиобезщетениезаползите,откоитогоелишил,катосеприспаднат
направенитезатоваразноски.
Тойможедаискадамусезаплатятинаправенитеотнегонеобходимизазапазванетона
вещтаразноски.


Чл.74. Недобросъвестниятвладелецможедаисказаподобренията,коитоенаправил,
самопо-малкатасумаизмеждусуматананаправенитеразноскиисумата,скоятосееувеличила
стойносттанаимотавследствиенатезиподобрения.
Когатособственикътезнаел,чесеправятподобрениявърхуимотамуинесее
противопоставил,праватанавладелецасеуреждатсъгласночл.72.


Чл.75. Владението нанедвижим имотили навещно право върху такъв имот,
включителноивърхусервитут,коетоепродължилонепрекъснатоповечеотшестмесеца,може
дабъдезащищаваносрещувсяконарушение.Искътможедасепредявившестмесеченсрок.


Чл. 76. Владелецътилидържателят,накоготоеотнетачрезнасилиеилипоскритначин
движимаилинедвижимавещ,можевшестмесеченсрокдаискавръщанетоѝотлицето,коетояе
отнело.Тованеизключваправотоналицето,коетоеотнеловещта,дапредявиискапо
предходниячлен.


VIII.ПРИДОБИВАНЕИИЗГУБВАНЕПРАВОТОНАСОБСТВЕНОСТ


Чл.77. Правотонасобственостсепридобивачрезправнасделка,подавностилипо
другиначини,определенивзакона.


1.ПРИДОБИВАНЕНАДВИЖИМАВЕЩ ЧРЕЗДОБРОСЪВЕСТНОВЛАДЕНИЕ


Чл.78. (Ал.1, изм.- ДВ,бр.100 от1997 г.)Койтопридобиеповъзмезденначин
владениетонадвижимавещилинаценнакниганаприносителнаправнооснование,макариот
несобственик,нобездазнаетова,придобивасобствеността,освенкогатозапрехвърлянетона
собственосттавърхудвижиматавещ сеизискванотариаленактилинотариалназаверкана
подписите.Товаправилосеприлагаизапридобиваненадругивещниправавърхудвижимавещ.
(Ал. 2, изм.- ДВ,бр. 31 от 1990 г.)Собственикътнаоткраднатаилизагубенавещможе
даяискаотдобросъвестниявладелецвтригодишенсрокоткражбатаилиизгубването.Това
правилонесеприлага,когатовладелецътепридобилвещтаотдържавноилиобщинско
предприятие.


2.ПРИДОБИВАНЕПРАВОНАСОБСТВЕНОСТПОДАВНОСТ


Чл.79. Правотонасобственостподавноствърхунедвижим имотсепридобивас
непрекъснатовладениевпродължениена10години.
Аковладениетоедобросъвестно,правотонасобственостсепридобиваснепрекъснато
владениевпродължениена5години.


Чл. 80. Движимавещсепридобиваподавностснепрекъснатовладениевпродължение
на5години.
Койтопридобиевладениетонадвижимавещчрезпрестъпление,неможедапридобие
собственосттаѝподавност.


Чл. 81. Сизгубванетонавладениетовпродължениенаповечеотшестмесецадавността
сепрекъсва.
Чл.82. Владелецътможедаприсъедини към своето владениеи владението на
праводателяси.


Чл.83. Койтодокаже,чеевладялвразличнивремена,предполагасе,чеевладялив
промеждутъка,аконеседокажепротивното.


Чл. 84. Относнопридобивнатадавност,освенгорнитеправила,сеприлагатсъответнои
чл.113,115,116,117и120отЗаконазазадължениятаидоговорите.


Чл.85. Разпоредбитезапридобиванеправонасобственоствърхунедвижимимотпо
давностважатзапридобиванеподавностинадругивещниправавърхутакъвимот.


Чл. 86. (Изм. – ДВ,бр. 31 от 1990 г.,доп. – ДВ,бр. 33 от 1996 г.)Неможедасепридобие
подавноствещ,коятоепубличнадържавнаилиобщинскасобственост.


3.НАМЕРЕНИВЕЩИ


Чл. 87. Койтонамеридвижимавещедлъжендаяпредаденасобственикаилинатози,
койтояеизгубил,следприхващанеилизаплащаненавъзнаграждениетоиразноските.


Чл. 88. (Изм.- ДВ,бр. 36 от 1979 г.,изм.- ДВ,бр. 33 от 1996 г.)Когатособственикъти
изгубилиятвещтанесаизвестни,онзи,койтояенамерил,едлъжендаяпредаденезабавнов
съответнатаслужба“Общинскасобственост“.
Акособственикътилиизгубилиятвещтаяпоискавгодишенсрокотнамирането,вещта
мусепредавасрещузаплащаневъзнаграждениевразмер10% отстойносттанавещтаи
разноскитепопренасянетоипазенето.Възнаграждениетоможедабъденамаленоотсъдасоглед
наимотнотосъстояниенаизгубилиявещтаиликогатопълниятразмернавъзнаграждениетое
прекомерновисок.


Чл. 89. (Изм.- ДВ,бр. 31 от 1990 г.,изм.- ДВ,бр. 33 от 1996 г.)Акособственикътили
изгубилиятвещтанесенамериилинесеявивгодишенсрок,вещтаминававсобственостна
общината.Втозислучайразпоредбатаначл.78,ал.2несеприлага.
Вещи,коитоподлежатнабързаразвалаилизапазенетонакоитосанужниголеми
разноски,сепродаватисполученатасумасепостъпвасъгласнопредходнатаалинея.
Чл.90.(Изм.-ДВ,бр.36от1979г.,отм.-ДВ,бр.33от1996г.)


Чл. 91. Заровенитевземята,зазиданитеилискритиподругначинвещи,собственикътна
коитонеможедабъдеоткрит,ставатсобственостнадържавата.
Лицето,коетогиенамерило,имаправонавъзнаграждениевразмерна25% от
стойността.


4.ПРИРАЩЕНИЯ


Чл. 92. Собственикътназемятаесобственикинапостройкитеинасаждениятавърхунея,
освенакоеустановенодруго.


Чл.93. Добивътотвещта,катоплодове,прирастотдобитък,наемидругитакива,
принадлежинасобственикаѝ.


5.ПРЕРАБОТВАНЕИПРИСЪЕДИНЯВАНЕ


Чл.94. Лицето,коетоенаправилоновавещ отчуждиматериали,ставасобственикна
вещта,акостойносттанаизработванетонадминавастойносттанаматериалаиаколицетонее
знаело,чематериалътпринадлежинадруг.
Впротивенслучайсобственикътнаматериаластавасобственикнавещта,нотойима
праводасеоткажеотнея.


Чл.95. Когатовещтаеизработенаотматериали,коитопринадлежатнаразлични
собственици,собственикнавещтаетози,накоготопринадлежиглавниятматериал.
Аконитоединотматериалитенеможедасесчетезаглавен,пораждасесъсобственост
върхувещта.


Чл.96. Вслучаитенапредходнитедвачлена,онзи,койтостанесобственикнановата
вещ,дължиобезщетениезастойносттанаматериалаилизаизработването,кактоизадругите
вреди,акоиматакива.


Чл. 97. Когаточуждавещеприсъединенакаточасткъмглавнавещпотакъвначин,чене
бимогладасеотделибезсъщественоповрежданенаглавнатавещ,собственикътнатазивещ
придобиваправотонасобственостивърхуприсъединенатачаст,призадължениедаобезщети
нейниясобственик.


Чл.98.Принадлежносттаследваглавнатавещ,аконеепостановеноилиуговоренодруго.


6.ИЗГУБВАНЕПРАВОТОНАСОБСТВЕНОСТ


99. Правотонасобственостсеизгубва,акодруггопридобиеилиакособственикътсе
откажеотнего.


Чл. 100. (Предишентекстначл. 100, доп. – ДВ,бр. 34 от 2000 г.,всилаот 01.01.2001 г.)


Отказътотправотонасобственоствърхунедвижимимотимадействиесамоакоеизвършенв
писменаформаснотариалнозаверенподписиакоевписанвимотниярегистър.
(Нова- ДВ,бр. 34 от 2000 г.,всилаот 01.01.2001 г.)Заявлениетозаотказотправотона
собственостпоал.1можедасеоттеглидовписванетонаотказавимотниярегистър.


7.ОТЧУЖДАВАНЕНАИМОТИЗАДЪРЖАВНАИОБЩЕСТВЕНАНУЖДА


Чл. 101. (Изм.- Изв.,бр. 12 от 1958 г.,изм.- ДВ,бр. 91 от 1988 г.,изм.- ДВ,бр. 38 от
1989 г.,изм.- ДВ,бр.31 от 1990 г.,изм.- ДВ,бр.33 от 1996 г.)Заособеноважнинуждина
държаватаиобщините,закоитонямавъзможностдасезадоволятподругначин,могатдасе
отчуждаватимотиприусловияипоред,установенисъсзакон,следпредварителноиравностойно
обезщетение.
Чл.102.(Отм.-ДВ,бр.33от1996г.)


Чл.103.(Отм.-ДВ,бр.33от1996г.)


Чл.104.(Отм.-ДВ,бр.33от1996г.)


Чл.105.(Отм.-ДВ,бр.33от1996г.)


Чл.106.(Отм.-ДВ,бр.38от1989г.)


Чл.107.(Отм.-ДВ,бр.33от1996г.)


IX.ЗАЩИТАНАПРАВОТОНАСОБСТВЕНОСТ


Чл. 108. Собственикътможедаискасвоятавещотвсяколице,коетоявладееилидържи
бездаимаоснованиезатова.


Чл.109. Собственикътможедаискапрекратяваненавсяконеоснователнодействие,
коетомупречидаупражнявасвоетоправо.
(Ал.2отм.-ДВ,бр.33от1996г.)


Чл.109а.(Нов- ДВ,бр.33 от 1996 г.)Собственикътнанедвижимимотможедаиска
определяненаграницитемеждусвояисъседнитеимоти.
X.ОБЩИРАЗПОРЕДБИ


Чл. 110. Недвижимивещиса:земята,растенията,сградитеидругитепостройкиивъобще
всичко,коетопоестественначинилиотдействиетоначовекаеприкрепенотрайнокъмземята
иликъмпостройката.
Всичкидругивещи,включителноиенергията,садвижимивещи.


Чл. 111. Разпоредбитеотноснонедвижимитевещисеприлагатиспрямовещнитеправа
върхунедвижимитеимоти,акозаконътнепостановявадруго.
Относновсичкидругиправасеприлагатразпоредбите,коитосеотнасятдодвижимите
вещи.
Разпоредбитевглави V – XI важатзавсичкивидовесобственостпочл. 2, доколкотонее
постановенодруго.
XI.ВПИСВАНИЯ


Чл.112.Вписватсе:
а)(доп. – ДВ,бр. 87 от 1974 г.,изм. – ДВ,бр. 33 от 1996 г.,доп. – ДВ,бр. 34 от 2000 г.,в
силаот 01.01.2001 г.)всичкиактове,скоитосепрехвърляправотонасобственостилисе
учредява,прехвърля,изменяилипрекратявадруговещноправовърхунедвижимиимоти,кактои
актове,скоитосепризнаваттакиваправа;
б)договорите,скоитосепрехвърлянаследство,вкоетоиманедвижимиимоти;
в)актоветезаотказванеотвещниправавърхунедвижимиимоти;
г)договоритезаделбананедвижимиимоти,кактоисъдебноразпределителнипротоколи
относнотакиваимоти;
д)молбитенакредиторитенанаследодателяили назаветницитезаотделянена
недвижимитеимотинанаследодателя;
е)договоритезанаемнанедвижимимотзасрокпо-дълъготеднагодина;
ж)спогодбитепоспоровеотносноактове,коитоподлежатнавписване,и
з)влезлитевзаконнасиласъдебнирешения,коитозаместватактоветепобуква“а“,както
ирешенията,скоитосеконстатирасъществуванетонаподлежащинавписванеактовепо
предходнитебукви;
и)(нова – ДВ,бр. 34 от 2000 г.,всилаот 01.01.2001 г.)преписиотобявенитезавещанияс
предметнедвижимимотиправавърхунедвижимимот;
к)(нова- ДВ,бр. 100 от 2010 г.,всилаот 21.12.2010 г.)молбитезаотмянанасъдебни
решения,подлежащинавписване.


Чл. 113. Актоветепопредходниячлендовписванетоимнемогатдасепротивопоставят
натретилица,коитопо-раносапридобилиотсъщиясобственикивписаливещниправавърху
недвижимияимот.


Чл.114.Трябвадабъдатвписани:

а)(изм. – ДВ,бр. 33 от 1996 г.)исковитемолби,скоитосеискаразваляне,унищожаване,

отменяванеилипризнаваненищожносттанаактове,подлежащинавписванепочл.112.
Когатовписванетонаисковатамолбаепредвиденосизричнаразпоредбаназакона,те
произвеждатспрямотретилицадействието,посоченовсъщатаразпоредба.Прилипсанатакава
разпоредбавписванетоимазначениесамозадададегласностнасъдебнияспоротносноимоти;
б)(изм.идоп.- ДВ,бр.33 от 1996 г.)исковитемолбизапостановяваненарешениеза
сключваненаокончателендоговор,скойтосепрехвърляилиучредявавещноправовърху
недвижимимот.
Придобититевещни праваи наложени възбрани следвписванетонемогатдасе
противопоставятнаищеца.Държаватаилиобщинатазавземаниятасисрещуправодателя,
станалиизискуемидоденянапрехвърлянетоилиучредяванетонавещнотоправо,можеда
обърневзисканетосикъмимота,вчийторъцеидасенамиратой,и
в)исковитемолбизапостановяваненадругирешенияпочл. 112, буква“з“.Придобитите
оттретилицавещниправаследвписванетонемогатдасепротивопоставятнаищеца.
Намолбитепопредходнитебуквинеседаваходвсъдилищата,докатонебъдатвписани.


Чл.115. Влезлитев законнасиларешения,постановени по исковитемолби по
предходниячлен,сеотбелязватпопредставенпреписотрешението.
В решението,вкоетосеуважаваискът,съдътдавашестмесеченсрокнаищецада
извършитоваотбелязване.Следизтичанетонатозисроквписванетонаисковатамолбагуби
действиетоси.
Съдътнеиздавапреписотрешениетопочл. 19, ал.3 отЗЗД,докатоищецътнедокаже,
чесазаплатениразноскитепопрехвърлянето,кактоиданъцитеидругитезадълженияна
праводателямукъмдържавата.
Акоисковатамолбанеевписана,решението,коетоепостановенопонея,нямадействие
спрямотретилица,освенотденя,вкойтотоевписано.


Чл.116. Подробноститеотносноначинанавписванетоиотноснотаксите,коитосе
събиратпривписването,сеуреждатвПравилниказавписването,одобренотМинистерския
съвет.
Преходниразпоредби
ПРЕХОДНИПРАВИЛА
§1.Настоящиятзаконвлизавсилаединмесецследобнародванетомуиотменя:
1.Законазаимуществата,собственосттаисервитутите.
2.Законазапривилегиитеиипотеките.
3.Законазадържавнитеимоти.
4.Законазаетажнатасобственост.
5.Законазажилищнотостроителствоистопанисваненажилищнияфонд.
6. Законазаурежданесобственосттаизалоганаземеделскиипревознимашинисъс
значителнастойност.
7.Законазадавността.
8.Законапротивспекулатаснедвижимиимоти.
9.Чл.974отЗаконазагражданскотосъдопроизводство.
§2.Чл.84отЗаконазазадължителнатавоеннаслужбасеизменятака:
„Припрехвърляненамоторнипревознисредствапродавачътикупувачътсадлъжнида
уведомят писмено в десетдневен срок отдела „Контрола върху автотранспорта при
Министерствотонавътрешнитеработи“.
§ 3. Правотонасобственостидругитевещниправа,придобитидовлизанетонатози
законвсила,сезапазват.
§ 4. Относнопридобивнатадавност,започналадатечепридействиетонаотменения
законзадавността,сеприлагатразпоредбитенанастоящиязакон,акозазавършваненадавността
поотменениязаконенуженпо-дълъгсрокотпредвидениявнастоящиязакон.
§ 5. Препращаниятавразнизаконикъмтекстоветенаотмененитес§ 1 закониважаткато
препращаниякъмсъответнитепосъдържаниетекстовенанастоящиязакон.
§ 6. (Нов – ДВ,бр. 87 от 1974 г.)Гражданите,накоитоепризнатоправонастроежвърху
урегулиранидържавнидворниместа,отстъпениимилизаетиоттяхдо 15.XII.1951 г.изастроени
до 1.IX.1956 г.,иматправоприпрехвърлянеилиотчуждаваненаимотитедаполучатпълната
ценазаправотонастроеж.
§ 7. (Нов- ДВ,бр.87 от 1974 г.)Разпоредбатаначл. 67, ал.2 сеприлагаизазаварени
случаи,когатоимотътнеезастроенипродължавадасевладееотлицето,накоетоеотстъпено
правотонастроеж,илиотнеговитенаследници,акотонееотнетоотизпълнителниякомитетна
общинскиянароденсъветдовлизаневсиланатазиразпоредба.
Преходниразпоредби
КЪМ ЗАКОНАЗАИЗМЕНЕНИЕНАЗАКОНАЗАСОБСТВЕНОСТТА
(ОБН.-ДВ,БР.31ОТ1990Г.)
§ 44. Тозизаконсеприлагаикъмотчуждителнитепроизводства,коитодовлизанетомув
силанесазавършени.
ПреходнииЗаключителниразпоредби
КЪМ ЗАКОНАЗАМЕСТНОТОСАМОУПРАВЛЕНИЕИМЕСТНАТААДМИНИСТРАЦИЯ
(ОБН. – ДВ,БР. 77 ОТ 1991 Г.,ИЗМ ИДОП. – ДВ,БР. 49 ОТ 1995 Г.,ИЗМ. – ДВ,БР. 26
ОТ2000Г.)
§ 7. Свлизаневсиланатозизаконпреминаватвсобственостнаобщинитеиследните
държавниимоти:
1. водоизточниците,включителноподземнитеиминералнитеводи,коитосеползватсамо
отсъответнатаобщина,заедносводовземнитесъоръженияидовеждащитемрежиисъоръжения;
2. язовири,езераипринадлежащитекъм тяхплажове,кариеризаинертниидруги
материалиотместнозначение;
3. незастроенипарцелииимотивселищнитетеритории,предназначенизажилищно
строителство,обществени,благоустройствени и комунални мероприятия,придобити чрез
отчуждителнопроизводство,сизключениенаподлежащитенавръщаненапредишнитеим
собственици;
4. (изм. – ДВ,бр. 49 от 1995 г.,изм. – ДВ,бр. 26 от 2000 г.)общинскитепътища,улиците,
булевардите,площадите,общественитепаркингивселищатаизеленитеплощизаобществено
ползване;
5. жилищнитеобекти,изграденипоредана

чл. 117 отЗаконазатериториалноиселищно
устройство,заоборотнижилищаилизасоциалнимероприятия,включителнозаотдаванепод
наемнасоциалнослабисемейства;
6. обектитенаобщинскатаинфраструктурасместно значение,предназначени за
административнитепотребностинаобщините,кактоизаздравно,образователно,културно,
търговско,битово,спортноиликомуналнообслужване;
7. мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на транспортната,
енергийната,водоснабдителната,канализационната,съобщителнатаи инженерно-защитната
система,коитообслужватсамотериториятанасъответнатаобщинаинесавключенивуставния
фонднатърговскидружества.
§8.ИзпълнениетонатозизаконсевъзлаганапредседателянаМинистерскиясъвет.
ПреходнииЗаключителниразпоредби
КЪМ ЗАКОНАЗАИЗМЕНЕНИЕИДОПЪЛНЕНИЕНАЗАКОНАЗАСОБСТВЕНОСТТА
(ОБН.-ДВ,БР.33ОТ1996Г.,ВСИЛАОТ01.06.1996Г.,ИЗМ.-ДВ,БР.54ОТ2008Г.)
§27.(Отм.-ДВ,бр.54от2008г.)
§28.Законътвлизавсилаот1юни1996г.
Заключителниразпоредби
КЪМ ЗАКОНАЗАДОПЪЛНЕНИЕНАЗАКОНАЗАСОБСТВЕНОСТТА
(ОБН. – ДВ,БР. 46 ОТ 2006 Г.,ВСИЛАОТ 01.06.2006 Г.,ИЗМ. – ДВ,БР. 105 ОТ 2006 Г.,
ИЗМ.- ДВ,БР.113 ОТ 2007 Г.,ВСИЛАОТ 31.12.2007 Г.,ИЗМ.- ДВ,БР.105 ОТ 2011 Г.,В
СИЛАОТ 31.12.2011 Г.,ИЗМ.ИДОП. – ДВ,БР. 107 ОТ 2014 Г.,ВСИЛАОТ 31.12.2014 Г.,ИЗМ.
-ДВ,БР.7ОТ2018Г.,ВСИЛАОТ31.12.2017Г.,ДОП.-ДВ,БР.18ОТ2020Г.)
§ 1. (1) (Изм. – ДВ,бр. 105 от 2006 г.,изм. – ДВ,бр. 113 от 2007 г.,всилаот 31.12.2007 г.,
изм. – ДВ,бр. 105 от 2011 г.,всилаот 31.12.2011 г.,предишентекстна§ 1, изм. – ДВ,бр. 107 от
2014 г.,всилаот 31.12.2014 г.,изм. – ДВ,бр. 7 от 2018 г.,всилаот 31.12.2017 г.,доп. – ДВ,бр. 18
от2020 г.)Давносттазапридобиваненаимоти- частнадържавнаилиобщинскасобственост
спирадатечедо 31 декември 2022 г.,включителнозапридобиваненаземеделскиземи,коитоса
собственостиливърхукоитоевъзстановеноправотонасобственостпореданаЗаконаза
собственосттаиползванетоназемеделскитеземинадържавниилиобщинскиучилища,илина
други държавни и общински институции всистематанапредучилищното и училищното
образование.
(2) (Нова- ДВ,бр.107 от2014 г.,всилаот 31.12.2014 г.)Всрокдо30 юни2015 г.
МинистерскиятсъветпредставянаНароднотосъбраниепланзадействие,съдържащ всички
необходимимерки,коитоследвадабъдатпредприетиотсъответнитедържавнииместниоргани
навласт,согледспазванетонасрокапоал.1.
§2.Законътвлизавсилаот1юни2006г.
ПреходнииЗаключителниразпоредби
КЪМ ГРАЖДАНСКИЯПРОЦЕСУАЛЕНКОДЕКС
(ОБН.-ДВ,БР.59ОТ2007Г.,ВСИЛАОТ01.03.2008Г.)
§61.Кодексътвлизавсилаот1март2008г.,сизключениена:
1. частседма“Особениправилаотноснопроизводствотопогражданскиделапри
действиенаправотонаЕвропейскиясъюз“;
2.параграф2,ал.4;
3. параграф3 относноотмянатанаглаватридесетивтора“а““Особениправилаза
признаванеи допусканеизпълнениенарешенияначуждестранни съдилищаи надруги
чуждестранниоргани“счл.307а- 307дичастседма“Производствозавръщаненадетеилиза
упражняваненаправотоналичниотношения“счл.502-507;
4.параграф4,ал.2;
5.параграф24;
6.параграф60,
коитовлизатвсилатридниследобнародванетонакодексав“Държавенвестник“.
КЪМ ЗАКОНАЗАИЗМЕНЕНИЕИДОПЪЛНЕНИЕНАЗАКОНАЗАСОБСТВЕНОСТТА
(ОБН.-ДВ,БР.113ОТ2007Г.,ВСИЛАОТ31.12.2007Г.)
§ 1. (Изм.- ДВ,бр. 105 от 2006 г.,изм.- ДВ,бр. 113 от 2007 г.,всилаот 31.12.2007 г.,
изм.- ДВ,бр. 109 от 2008 г.,всилаот 31.12.2008 г.)Давносттазапридобиваненадържавнии
общинскиимотиспирадатечедо31декември2011г.
Заключителниразпоредби
КЪМ ЗАКОНАЗАИЗМЕНЕНИЕИДОПЪЛНЕНИЕНАЗАКОНАЗАСОБСТВЕНОСТТА
(ОБН.-ДВ,БР.113ОТ2007Г.,ВСИЛАОТ31.12.2007Г.)
§2.Законътвлизавсилаот31декември2007г.
Заключителниразпоредби
КЪМ ЗАКОНЗАИЗМЕНЕНИЕНАЗАКОНАЗАСОБСТВЕНОСТТА
(ОБН.-ДВ,БР.109ОТ2008Г.,ВСИЛАОТ31.12.2008Г.)
§2.Законътвлизавсилаот31декември2008г.
ПреходнииЗаключителниразпоредби
КЪМ ЗАКОНАЗАУПРАВЛЕНИЕНАЕТАЖНАТАСОБСТВЕНОСТ
(ОБН.-ДВ,БР.6ОТ2009Г.,ВСИЛАОТ01.05.2009Г.)
§13.Законътвлизавсилаот1май2009г.
ПреходнииЗаключителниразпоредби
КЪМ ЗАКОНАЗАИЗМЕНЕНИЕИДОПЪЛНЕНИЕНАГРАЖДАНСКИЯПРОЦЕСУАЛЕН
КОДЕКС
(ОБН.-ДВ,БР.100ОТ2010Г.,ВСИЛАОТ21.12.2010Г.)
§ 26. Тозизаконвлизавсилаотденянаобнародванетомув“Държавенвестник“с
изключениена§ 12, койтовлизавсилаот 1 януари 2011 г.,и§ 13, т. 2 и§ 21, коитовлизатвсила
от18юни2011г.
Заключителниразпоредби
КЪМ ЗАКОНАЗАИЗМЕНЕНИЕНАЗАКОНАЗАСОБСТВЕНОСТТА
(ОБН.-ДВ,БР.105ОТ2011Г.,ВСИЛАОТ31.12.2011Г.)
§2.Законътвлизавсилаот31декември2011г.
Заключителниразпоредби
КЪМ ЗАКОНАЗАИЗМЕНЕНИЕИДОПЪЛНЕНИЕНАЗАКОНАЗАСОБСТВЕНОСТТА
(ОБН.-ДВ,БР.107ОТ2014Г.,ВСИЛАОТ31.12.2014Г.)
§2.Законътвлизавсилаот31декември2014г.
Заключителниразпоредби
КЪМ ЗАКОНАЗАИЗМЕНЕНИЕНАЗАКОНАЗАСОБСТВЕНОСТТА
(ОБН.-ДВ,БР.7ОТ2018Г.,ВСИЛАОТ31.12.2017Г.)
§2.Законътвлизавсилаот31декември2017г.


Scroll to Top
Scroll to Top